Zwalczanie chorób zakaźnych

ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT

1. Afrykański pomór świń ASF – aktualne informacje dotyczące występowania choroby na stronie : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Zasady bioasekuracji w gospodarstwach rolnych – zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000360

Dokumenty dla hodowców trzody chlewnej stanowiące materiał pomocniczy przy realizacji wymagań rozporządzenia dotyczącego bioasekuracji – informacje ze strony http://piwwolsztyn.pl/aktualnosci/dokumenty-dla-hodowcow-trzody-chlewnej-stanowiace-material-pomocniczy-przy-realizacji-wymagan-rozporzadzenia-dotyczacego-bioasekuracji

    W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF w załączeniu  materiały pomocnicze dla hodowców trzody chlewnej w zakresie realizacji wymagań wynikających z ww. rozporządzenia. 

zał. 1 dokumentacja przeglądu budynków

zał. 2 rejestr środków transportu

zał. 3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

zał. 4 lista preparatów do dezynfekcji rąk

zał. 5 ulotka bioasekuracja

zał. 6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

zał. 7 wzór spisu świń

zał. 8 ulotka – bioasekuracja

Zasady bioasekuracji oraz wykaz środków biobójczych

Bioasekuracja świn i ochrona fermy trzody chlewnej– materiały pdf

2. Grypa ptasia HAPI

W związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk i wystąpień grypy ptaków podtyp H5N8, wyższą temperaturą oraz nasłonecznieniem, na co wrażliwy jest wirus grypy ptaków, zostało wydane rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w  sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000722

Zagrożenie związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków nie ustąpiło całkowicie, w związku z powyższym istnieje obowiązek zastosowania wszystkich nakazów i zakazów zawartych w w/w rozporządzeniu z dnia 4 kwietnia 2017 roku.

Równocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku, w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

Drób ma być utrzymywany w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami (nie oznacza to zamknięcia drobiu) oraz wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Zagrożenie związane z grypą ptaków nie ustąpiło całkowicie  i posiadacze drobiu powinni w odpowiedzialny sposób postępować w swoich gospodarstwach.

Druk zgłoszenie drobiu.

3. Zgnilec amerykański

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U. 2016 poz. 1123)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001123

Aktualny zasięg choroby w powiecie nowotarskim i tatrzańskim. ( tu rozp. PLW i Wojewody + mapy)

UWAGA! Brak zgłoszenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej pszczół w pasiece przez posiadacza zwierząt i wykrycie choroby w trakcie przeglądu pasiek przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu w obszarze zagrożonym skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyznania odszkodowania /

Zgodnie z ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (jedn. tekst: Dz. U. 2018 r. poz. 1967) odszkodowania, o których mowa w ust. 1 i 5, nie przysługują:

1) jeżeli posiadacz zwierzęcia nie zastosował się do obowiązków określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub obowiązków określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 lub w art. 43 ust. 1, lub obowiązków nałożonych na podstawie art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3 oraz art. 47 ust. 1;

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 1 : W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności poronienia u bydła, świń, owiec i kóz, objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej liczby nagłych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych oraz podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do:

1) niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Wniosek o zarejestrowanie pasieki.

4. Gruźlica bydła, bruceloza bydła, enzootyczna białaczka bydła, bruceloza owiec i kóz

Obowiązek badań.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1967) Organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu oceny stanu epizootycznego oraz zapewnienia zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego części prowadzą badania kontrolne zakażeń zwierząt. Monitoring chorób zakaźnych zwierząt przeprowadzany jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu zgodnie z zapisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. Nr 282, poz. 2813, z późn. zm.). Badania przeprowadzane są w cyklu 5 letnim i obejmują 1/5 stad powiatu rocznie

Obowiązek poddania zwierząt badaniom wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2005 Nr 126, poz. 1058), które zostało wydane na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1967) mając na względzie zapewnienie ochrony zdrowia publicznego, właściwego sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności nadzorowanej oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Zgodnie z art.37 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1557)

  • Kto udaremnia lub utrudnia działalność organów Inspekcji, lub osób, o których mowa w art.5 ust.2 podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”

5. Choroba Aujeszkyego u świń

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. 2018 poz. 513)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000513

Zgodnie z pkt. 2.6.1 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń ( Dz. U. 2018, poz. 513), do stada zarodowego, stada o pełnym cyklu produkcyjnym oraz stada tuczników, uznanych za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego, mogą być wprowadzane świnie oraz ich materiał biologiczny, pochodzące ze stada o statusie urzędowo wolnym od wirusa choroby Aujeszky. W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu nadaje ww. stadu status stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego oraz zakazuje szczepienia przeciwko chorobie Aujeszkyego świń w wyżej wymienionym stadzie.

Właściciel stada w związku z otrzymaniem niniejszej decyzji zobowiązany jest do przestrzegania w szczególności zasad obowiązujących w odniesieniu do przemieszczania zwierząt pomiędzy stadami, do rzeźni oraz materiału biologicznego miedzy stadami, uregulowanych w punkcie 2.6, 2.6.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń ( Dz. U. 2018, poz. 513).

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w świadectwa zdrowia zaopatruje się przesyłki:

  1. świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy i konkursy
  2. świń przeznaczonych do uboju ze stad podejrzanych o zakażenie i zawieszonych
  3. świń przeznaczonych do uboju ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego, na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz. U. z 2015 r. poz. 711, z późn. zm.)

Kto kupuje świnię na targu, ma obowiązek posiadać świadectwo zdrowia potwierdzające jej pochodzenie.

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej nadzór nad przemieszczeniem zwierząt sprawuje powiatowy lekarz weterynarii. Kontroli przemieszczeń dokonuje się na każdym etapie realizacji programu.

6. Wścieklizna

 Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirus powodujący zmiany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym i kończącą się zejściem śmiertelnym.
Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie ssaki, a także człowiek.

Do zakażenia wścieklizną dochodzi głównie w wyniku:

– pogryzienia przez zwierzę,

– przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe np. jamy ustnej, do spojówki oka.

Co  roku z powodu wścieklizny umiera na całym świecie ponad 60 tysięcy osób.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu przypomina, iż obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzątpodlegają psy powyżej 3. miesiąca życia.

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

 Szczepienie psów jest podstawową metodą zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby.

Niedopełnienie ww. ustawowego obowiązku przez posiadacza zwierzęcia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny!

Szczepienie kotów przeciw wściekliźnie nie jest obowiązkowe jednak z uwagi na potencjalną możliwość zarażenia się tych zwierząt wścieklizną Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu zaleca by ich posiadacze objęli je również ww. szczepieniem, a w szczególności koty wolno wychodzące z domu z uwagi na fakt, iż mogą one mieć kontakt ze zwierzętami dzikimi, które są potencjalnymi wektorami  wścieklizny.

Masz pytania?
(18) 266 23 61
sekretariat@piwnowytarg.pl