Transport produktów pochodzenia zwierzęcego

WYMAGANIA

Firmy zajmujące się transportem żywności pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 r. podlegają rejestracji przez powiatowego lekarza weterynarii.

W celu uzyskania rejestracji należy złożyć Wniosek o rejestrację i zatwierdzenie zakładu podpisany przez osobę wpisaną do KRS-u firmy, bądź właściciela firmy, bądź wszystkich członków spółki cywilnej, dołączyć dowód opłaty skarbowej 10 zł za wydanie decyzji o rejestracji i nadaniu numeru weterynaryjnego oraz kopię wypisu KRS lub o działalności gospodarczej.

W celu uzyskania zaświadczenia dla środka transportu o spełnianiu warunków weterynaryjnych należy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia, dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego i dowód opłaty skarbowej 17 złotych.

Zaświadczenie zostaje wydane po przeprowadzonej kontroli środka transportu.

Dopiero po wydaniu decyzji zatwierdzającej wniosek oraz nadaniu Weterynaryjnego Numeru Identyfikacyjnego możliwe jest rozpoczęcie działalności.

Każdy środek transportu, przed rozpoczęciem jego użytkowania w zakresie transportu produktów pochodzenia zwierzęcego, musi być sprawdzony i dopuszczony do w/w działalności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Masz pytania?
(18) 266 23 61
sekretariat@piwnowytarg.pl