RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Targu informuje, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Targu (adres siedziby: 34-400 Nowy Trag, os. Bereki); reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, tel.(48) 18/2662361;
 2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez e-mail musialmarta@ochronadanych.jaw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych;
 3. Przy realizacji zadań PIW współadministratorem danych osobowych są:

-w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii współadministratorem danych osobowych jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17,17, 22 623 20 89),

-w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie współadministratorem danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków 69, kontakt: e-mail: wiw@wiw.krakow.pl, tel: (48) 12 293 10 00),

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii obowiązków wynikających z przepisów ustawodawstwa weterynaryjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym m.in. przeprowadzania kontroli weterynaryjnych, prowadzenia nadzoru weterynaryjnego, wymiany informacji z innymi jednostkami w ramach przepisów UE; realizacji umów zawartych z kontrahentami; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa;  
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, poza sytuacjami w których nastąpi to na Pani/Pana wniosek lub obowiązek taki wynikał będzie z przepisów prawa krajowego, lub międzynarodowego;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pan/Pani o tym niezwłocznie poinformowany/-a.

Inspektor Ochrony Danych – Pani Marta Musiał

e mail musialmarta@ochronadanych.jaw.pl, tel. 668 220 648

Masz pytania?
(18) 266 23 61
sekretariat@piwnowytarg.pl