Pasze i UPPZ

Do zadań zespołu do spraw  pasz i utylizacji  należy:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2004, 882/2005, 1069/2009, 142/2011, 999/2001;
 2. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 3. Raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz;
 4. Nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze;
 5. Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005;
 6. Nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach;
 7. Nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005;
 8. Nadzór nad obrotem paszami;
 9. Aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz;
 10. Nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego;
 11. Nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych;
 12. Nadzór nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych;
 13. Nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009, 142/2011;
 14. Nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pochodzącymi ze środków transportu międzynarodowego (jeśli dotyczy);
 15. Nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 16. Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno – kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby;
 17. Nadzór nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;
 18. Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem ds. Pasz i/lub Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego i Utylizacji oraz Farmacji w zakresie kompetencji;
 19. Współpraca z innymi Powiatowymi Inspektorami ds. Pasz, Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego i Utylizacji w zakresie kompetencji;
 20. Utrzymywanie roboczych kontaktów z Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Handlową;
 21. Współpraca z laboratoriami ZHW w zakresie kompetencji;
 22. Współpraca z Powiatowym Inspektorem ds. Higieny Środków Spożywczych Pochodzenia zwierzęcego w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z rzeźni, zakładów rozbioru itp.;
 23. Prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 24. Aktualizacja list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i utylizacji;
PASZE

Podmioty działające na rynku pasz powinny zostać zarejestrowane lub zatwierdzenie zgodnie z rozporządzeniem 183/2005 (WE) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wszystkie pomioty działające na rynku pasz, które dokonały zgłoszenia zostały zarejestrowane lub zatwierdzone na podstawie kontroli Inspekcji Weterynaryjnej i wpisane do rejestru paszowego.

Rejestr paszowy jest ogólnodostępny i znajduje się na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii pod adresem https://www.wetgiw.gov.pl, a następnie przechodzimy do zakładek:

 • handel, import, eksport
 • pasze
 • rejestr podmiotów paszowych

pliki do pobrania:

– zgłoszenie rejestracji działalności paszowej

– wniosek o wyrejestrowanie gospodarstwa z rejestru podmiotów paszowych

– wniosek o wyrejestrowanie przedsiębiorstwa

– wniosek o wydanie zaświadczenia paszowego

– wniosek o aktualizację danych w rejestrze paszowym

UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Podmioty działające w sekcji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powinny zostać zarejestrowane zgodnie z artykułem 23 rozporządzenia 1069/2009(WE), lub zatwierdzone zgodnie z art. 24 rozporządzenia 1069/2009(WE)

Wszystkie podmioty zarejestrowane lub zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii działające w sekcji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i utylizacji zostały wpisane do rejestru zakładów sektora utylizacyjnego.

Rejestr zakładów sektora utylizacyjnego jest ogólnodostępny i znajduje się na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii pod adresem https://www.wetgiw.gov.pl, a następnie przechodzimy do zakładek:

 • handel, import, eksport
 • rejestry podmiotów utylizacyjnych
 • lista zakładów sektora utylizacyjnego
Masz pytania?
(18) 266 23 61
sekretariat@piwnowytarg.pl