Dobrostan zwierząt

Gospodarstwo utrzymujące zwierzęta hodowlane musi posiadać:

 • wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji,
 • wydzielone miejsce do składowania obornika, maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego,
 • zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie
 • odpowiednią czystość budynków, w których utrzymywane są zwierzęta,
 • oznakowane wejścia do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta tablicą: „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
 • Utrzymujący zwierzęta gospodarskie przechowuje dokumentację dotyczącą padłych zwierząt
 • Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest prowadzić i przechowywać przez okres 3 lat, dokumentację weterynaryjną dotyczącą przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych (ewidencja leczenia).
 • Każdy, kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania, uwzględniając minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania, gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierząt.
 • Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Należy przestrzegać zakazu używania do przepędzania zwierząt przedmiotów lub narzędzi, które mogą spowodować ich okaleczenie.

Akty prawne regulujące warunki utrzymania oraz ochronę prawną to:

 1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r., poz. 122) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971110724
 2. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1967) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU200406906253.
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100560344
 4. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( Dz.U. t.j. 2019 poz. 1966) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001966
 5. Pozostałe informacje na stronie: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zwierzeta-gospodarskie
Masz pytania?
(18) 266 23 61
sekretariat@piwnowytarg.pl