Bacówki

Informacje dla osób chcących zarejestrować obiekt pasterski (bacówkę) i prowadzących taką działalność

Produkcja produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze.

podlega poniższym regulacją prawnym:

 1. rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 ;
 2. rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące szczegółowe przepisy

dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego”;

 1. art.3 ust.1 i ust.2, pkt 5 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz.U. 2018 poz. 1557 z późn.zm.);
 2. art. 21 Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 842) )
 3. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r.

(Dz. U.2007r. nr 146 poz. 1024) w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

 1. rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej((Dz. U. 2016 r. poz. 451)
 2. rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz.1259 )

Rejestracja:

 • określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz przeznaczenia produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • określenie rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,
 • określenie sytemu dostawy i dystrybucji wody, ze szczególnym uwzględnieniem jej zużycia,

W terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, podmiot musi złożyć pisemny wniosek o wpis do rejestru zakładów do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia tej działalności.

Likwiduje się obowiązek zatwierdzania projektu technologicznego

Wniosek ten zawiera:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w tym rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie
 • określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność.

Po przeprowadzeniu kontroli bacówki Powiatowy Lekarz Weterynarii wyda decyzję administracyjną w sprawie wpisu zakładu do rejestru zakładów i nada weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe dopiero po otrzymaniu od powiatowego lekarza weterynarii w/w. decyzji.

Surowe mleko

wymagania określone w załączniku III w sekcji IX w rozdziale rozporządzenia

(WE) nr 853/2004

musi w szczególności spełniać odpowiednie kryteria zdrowotne, w tym pochodzić od zwierząt:

– które nie wykazują żadnych objawów chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi poprzez mleko oraz mają dobry ogólny stan zdrowia,

– którym nie poddawano żadnych niedozwolonych substancji lub produktów lub które nie były poddane nielegalnemu leczeniu, a w przypadku podawania im dozwolonych substancji lub produktów, zachowane zostały wymagane okresy karencji,

– spełniających właściwe wymagania owce w zakresie występowania brucelozy (w szczególności mleko surowe nie może pochodzić od jakiegokolwiek zwierzęcia wykazującego indywidualnie pozytywną reakcję na badania profilaktyczne w kierunku brucelozy) (dla krów gruźlicy, brucelozy)

Do obowiązków producentów żywności czyli właścicieli bacówek należy zapewnienie zgodności oferowanej żywności (w tym mleka czy produktów mlecznych) z właściwymi wymaganiami prawa żywnościowego w tym celu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz.1259) w przypadku mleka surowego pozyskanego do produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze corocznie należy pobierać reprezentatywną liczbę próbek mleka celem zbadania i wyliczenia średniej geometrycznej liczby drobnoustrojów. Niezbędne jest pobranie przynajmniej 1 próby w miesiącu . Pierwsza kontrola jest przeprowadzana przed rozpoczęciem pozyskiwania mleka surowego do produkcji. Ważnym jest aby kierunek badań w kierunku pozostałości antybiotyków był także uwzględniony przynajmniej w jednej z prób. Jeśli produkty będą zawierały mleko krowie i owcze należy pobrać je od obydwu gatunków zwierząt. Badanie może być wykonane przez producenta żywności lub zlecone innym podmiotom w laboratoriach do tego zatwierdzonych. Należy także zbadać produkt finalny – przynajmniej raz w roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 14 czerwca 2017 r (Dz.U 2017 poz. 1182)w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, określa ich wysokość i tak za prowadzenie produkcji bez uzyskania wpisu zakładu do rejestru wynosi od 200 do 5000 zł, za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego od 200 do 15000 zł

Dokumenty

– co roku przed wypasem należy zgłosić się z aktualnymi dokumentami do Powiatowego Lekarza Weterynarii:

– orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażeń dla osób zajmujących się produkcją.

– Badaniem wody (w zakresie spełnienia wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)

– Decyzjami z miejsc pochodzenia owiec że gospodarstwo jest urzędowo wolne od brucelozy dla poszczególnych gospodarzy oddających swoje owce na wypas (wydaje Powiatowy Lekarz Weterynarii)

– Decyzjami z miejsc pochodzenia krów że gospodarstwo jest urzędowo wolne od gruźlicy , brucelozy i białaczki (wydaje Powiatowy Lekarz Weterynarii)

– Wykazami owiec przebywających na bacówce dla wszystkich gospodarzy z adresem i numerem gospodarstwa, nr kolczyków, nr gospodarstwa pochodzenia. Może to być wydruk z agencji, z wykreślonymi zwierzętami, które pozostały w gospodarstwie, lub spis z natury.

– Paszporty dla bydła

– Zaświadczenia o odrobaczeniu owiec będących na wypasie.

– Zaświadczenie o szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie i odrobaczeniu.

W trakcie prowadzenia wypasu należy:

-Wykonać badanie mleka surowego używanego do produkcji zgodnie z zasadami podanymi powyżej. -Zabezpieczyć obiekt przed szkodnikami (przed bacówką założyć stacje deratyzacji z trutką na gryzonie ) i prowadzić w formie dokumentacji pisemnej sprawdzania tychże 1 raz w miesiącu, chronić obiekt przed owadami np. siatki lub preparaty owadobójcze zapobiegające wnikaniu owadów do wewnątrz.

– Prowadzić dokumentacje leczenia zwierząt, a w szczególności jeśli otrzymywały dozwolone substancje zalecone przez lekarza weterynarii co do których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia pozostałości w mleku. Mleko od zwierząt poddanych opiece medycznej przed końcem zaleconego okresu karencji nie może być wykorzystywane do spożycia przez ludzi.

– Prowadzić zeszyt kontroli mycia i dezynfekcji – używać środków dezynfekcyjnych atestowanych dopuszczonych do kontaktu z żywnością ( używanych w mleczarstwie ) przechowywanych w odrębnej zamykanej szafce, nie w pomieszczeniu produkcyjnym.

– założyć apteczkę

– zapewnić możliwość higienicznego załatwiania potrzeb osób pracujących na bacówce WC, toaleta

Wydzielić i przygotować miejsce (nie na ziemi) np. drewniany podest gdzie będzie odbywać się mycie i dezynfekcja sprzętu używanego do produkcji wyrobów, po umyciu suszyć go pod zadaszeniem.

W bacówce jako zakładzie produkcyjnym nie mogą znajdować się miejsca do spania oraz przedmioty niezwiązane z produkcją.

Zasoby

Wniosek wniosek o rejestracje bacówki
Masz pytania?
(18) 266 23 61
sekretariat@piwnowytarg.pl