Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 rok

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 rok na terenie powiatów nowotarskiego oraz tatrzańskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że 9 listopada 2022r. rozpocznie postępowanie z urzędu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 r., zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) na terenie powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy w zakresie:

 1. szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych – 22 lekarzy weterynarii,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 18 lekarzy weterynarii,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 21 lekarzy weterynarii,
 4. pobierania próbek do badań – 17 lekarzy weterynarii,
 5. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 25 lekarzy weterynarii,
 6. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 21 lekarzy weterynarii,
 7. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa – 5 lekarzy weterynarii,
 8. sprawowania nadzoru nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego w obiektach stanowiących odrębny zakład ,w tym chłodniach składowych – 1 lekarz weterynarii,
 9. przeprowadzania kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 20 lekarzy weterynarii,
 10. wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 6 osób.

Warunki naboru:

 • Wyznaczenie obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.
 • Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2008r. poz. 1034).
 • Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowym Targu gotowość do wykonywania określonych czynności na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oryginały dokumentów winny być dostarczone do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Targu os. Bereki 19 w terminie do dnia 8 listopada 2022r.
 • Zgłoszenia złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
 • Osoba ubiegająca się o wyznaczenie posiada odrębny tytuł ubezpieczeń społecznych.
 • Pierwszeństwo w wyznaczeniu maja pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, niebędący pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Targu.
 • Dodatkowo lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych, badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa oraz pobierania próbek do badań, muszą z wynikiem pozytywny zdać test, o którym mowa w ust. 2 i 3 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia 2019/624. Test dla osób, które nie posiadają uznanych przez PLW kwalifikacji, o których mowa powyżej, zostanie przeprowadzony w dniu 23 listopada 2022r. o godzinie 11:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Targu os. Bereki 19. O konieczności odbycia testu kandydaci zostaną powiadomieni telefoniczne w dniu 15 listopada 2022r. Nie ma możliwości zdawania przedmiotowego testu w innym terminie. Nieobecność, bądź negatywny wynik testu będą równoznaczne z wykreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o wyznaczenie do czynności urzędowych.
 • Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu w dniu 29 listopada 2022 roku.
 • Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu postępowania administracyjnego. W/w postępowanie będzie się toczyło z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno ­ prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego lekarza”.
 • Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
 • Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udzielane są pod numerem telefonu 182662361 lub w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Targu.
 • Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu oraz na stronie BIP i internetowej stronie PIW Nowy Targ.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Targu informuje, iż szczegółowa procedura wyznaczania zawarta jest w „Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób”

Zasoby

Zgłoszenie Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
Masz pytania?
(18) 266 23 61
sekretariat@piwnowytarg.pl