Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Targu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Targu, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U.2022r. poz. 998) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego uznane za zbędne lub zużyte, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny. Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego uznanych za zbędne lub zużyte znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U.2019.2004 ze zm. Dz. U.2021.578), który powinien zawierać (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2):

– Nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych

– Wskazanie poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

– Oświadczenie że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym,

– Uzasadnienie wniosku.

Darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U.2022.998), który powinien zawierać (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3)

-Nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu,

– Wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

– Oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanych w protokole zdawczo – odbiorczym,

-Zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

– Wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę,

– Uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku wymienionych w załączniku 1, mogą składać pisemne oferty zawierające:

– Dane oferenta w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania) natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,

– Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

– Wykaz składników majątku objętych ofertą, wraz z oferowanymi poszczególnymi cenami,

-Telefon kontaktowy.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku Inspektoratu w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana za poszczególne składniki majątku.

Warunkiem przejęcia składnika rzeczowego majątku przez nabywcę jest uiszczenie ceny nabycia.

Przy gospodarowaniu zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione potrzeby sektora finansów publicznych.

Warunkiem przekazania jest odbiór przedmiotów na własny koszt i w wyznaczonym przez tut. jednostkę terminie.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione z § 39 w/w rozporządzenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem – o przydzieleniu składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wnioski, o których mowa należy kierować do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu.

Składniki majątku ruchomego będzie można oglądać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Targu przy osiedle Bereki 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30, po uprzednim uzgodnieniu z zespołem administracyjnym tel. 18 266-23-61

Wnioski należy złożyć do dnia 10.11.2022r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do jednostki)-osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego.

Informację na temat składników mienia ruchomego udziela:

Pani Agata Gworek – tel. 18 266-23-61 ( od pon. do pt. w godz. 8:30 do 14:30 )

Zasoby

Załącznik Wykaz zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Nowym Targu
Wniosek Wniosek o nieodpłatne przekazanie
Wniosek Wniosek o darowiznę
Masz pytania?
(18) 266 23 61
sekretariat@piwnowytarg.pl